كرافت جبن شيدر شرائح دايت
IQD 62,000

يحتوي 24 قطعه الوزن 400 غرام 20% دسم اقل

No Size No Size
كرافت جبن شرائح دايت
IQD 62,000

يحتوي 20 قطعه الوزن 400 غرام قليله الدسم

No Size No Size
كرافت جبن شرائح
IQD 62,000

يحتوي 20 قطعه الوزن 400 غرام

No Size No Size
كرافت جبن شرائح البركر
IQD 64,000

يحتوي 12 قطعه الوزن 200 غرام

No Size No Size
كرافت جبن شيدر
IQD 92,000

الوزن 250 غرام جبنة شيدر المستطيله

No Size No Size